Pedagog i psycholog

Pedagog specjalny

Agnieszka Januszewska

Poniedziałek      13.15 – 15.15

Wtorek               12.25 – 15.25

Czwartek            9.40 – 14.40


Psycholog szkolny

Anna Paszkowiak Pilecka

Poniedziałek       8.00 – 13.00

Wtorek               10.00- 16.00

Środa                 11.00 – 15.00

Czwartek          10.00 – 15.00

Piątek                10.25 – 12.25

 

Pedagog szkolny

Violetta Kleinke

 

Poniedziałek       8.00 – 12.00

Wtorek               11.00- 14.00

Czwartek           8.00 – 9.00     12.00- 14.00

Piątek                 8.00 – 10.00

  


Obowiązki pedagoga szkolnego:


1.Diagnozowanie środowiska ucznia.
2.Rozpoznanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwienie ich zaspokojenia.
3.Rozpoznanie przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych.
4.Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.
5.Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, programu wychowawczego szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie.
6.Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów.
7.Wspieranie uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym zakresie.
8.Wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych rodziców i nauczycieli oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
9.Umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
10.Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
11.Współpraca z wicedyrektorem ds. pedagogicznych, rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi, innymi szkołami i placówkami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziców i młodzieży.
12.Udzielanie porad i konsultacji.
13.Organizowanie warsztatów dla uczniów.
14.Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczni z udziałem rodziców i nauczycieli.
15.Działania na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
16.Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
17.Prowadzenie Zespołu Wychowawczego.

Kompetencje i uprawnienia pedagoga szkolnego:

1.Korzystanie z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony placówek i instytucji oświatowych w zakresie swoich obowiązków.
2.Rozwiązywanie konfliktów i sprzeczności na terenie szkoły w porozumieniu z wicedyrektorem ds. pedagogicznych, wychowawcami klas i rodzicami.
3.Wydawanie opinii o uczniach w porozumieniu z wychowawcą klasy.
4.Podejmowanie interwencji w sprawach pedagogiczno – psychologicznych w porozumieniu z wicedyrektorem ds. pedagogicznych.


W Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego został powołany Zespół Wychowawczy w składzie:

1.mgr Alicja Dolata
2.mgr Robert Dutka
3.mgr Patryk Majewski
5.mgr Violetta Kleinke


Przedstawiciele zespołu co roku przygotowują i opracowują pełną dokumentację planu wychowawczego dla wszystkich wychowawców klas. Sprawują kontrolę nad przestrzeganiem regulaminu wystawiania ocen z zachowania. Od lat przeprowadzane są badania wśród młodzieży klas I i II na temat zażywania narkotyków, palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Wnioski ankiet pozwalają nam mieć kontrolę nad używkami XXI wieku. Dzięki tym kwestionariuszom z wynikami zespół opracował formularz oświadczenia dla rodziców. Opiekunowie mogą wyrazić zgodę na przeprowadzenie badań, jeśli zajdzie takie podejrzenie w celu wykrycia narkotyków.

/Na zakup testów na wykrycie narkotyków Rada Rodziców i Dyrekcja szkoły wyraziła zgodę./.


Zespół wychowawczy opracował:


1.Program dla rodziców pod nazwą Pedagogizacja rodziców /do wglądu bezpośrednio u pedagoga/

2.Formularz oświadczenia dla rodziców na przeprowadzenie badań na wykrycie narkotyków wśród młodzieży /pobierz/

3.Folder instytucji wspierających szkołę i rodziców /pobierz/

Szkoła uczestniczy w programach:

1.„Szkoła bez przemocy”.

2.„Bezpieczna szkoła” organizowaną przez Komendę Powiatową Policji w Gnieźnie.

Konsultacje dla rodziców
21.03.2017
Drzwi otwarte
08.04.2017
Rekolekcje
10-12.04.2017
Wiosenna przerwa świąt...
13-18.04.2017
Pisemny egzamin matura...
04.05.2017

Trumna z ciałem zmarłej we Francji Marysieńki znalazła się w Polsce w tajemniczych okolicznościach. Legenda mówi, że gdy pewnej majowej nocy 1716 roku zbudzony dzwonem u furty Kapucyn otworzył wejście nie zastał nikogo - tylko trumnę Marii Kazimiery.