Pedagog i psycholog
Pedagog szkoły:

mgr Violetta Kleinke


Rok szkolny 2021/2022

Godziny pracy:

Poniedziałek 10.30 – 14.30

Wtorek 9.20 -13.20 14.05 – 16.30

Środa 8.00 – 13.00

Czwartek 10.00 – 13.30

Piątek 8.00 – 11.00

Logopedia

Poniedziałek 8.50 – 10.30

Wtorek 13.20 – 13.40

Doradztwo zawodowe

Wtorek 13.40 – 14.05Psycholog szkoły:

mgr Anna Pilecka - Paszkowiak

Rok szkolny 2021/2022

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 13:00

Wtorek 9:45 - 16:00

Środa 12:00 - 15:00

Czwartek 9:35 - 10:35, 11:20 - 14:25

Piątek 10:30 - 14:00

Obowiązki pedagoga szkolnego:


1.Diagnozowanie środowiska ucznia.
2.Rozpoznanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwienie ich zaspokojenia.
3.Rozpoznanie przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych.
4.Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.
5.Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, programu wychowawczego szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie.
6.Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów.
7.Wspieranie uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym zakresie.
8.Wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych rodziców i nauczycieli oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
9.Umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
10.Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
11.Współpraca z wicedyrektorem ds. pedagogicznych, rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi, innymi szkołami i placówkami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziców i młodzieży.
12.Udzielanie porad i konsultacji.
13.Organizowanie warsztatów dla uczniów.
14.Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczni z udziałem rodziców i nauczycieli.
15.Działania na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
16.Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
17.Prowadzenie Zespołu Wychowawczego.

Kompetencje i uprawnienia pedagoga szkolnego:

1.Korzystanie z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony placówek i instytucji oświatowych w zakresie swoich obowiązków.
2.Rozwiązywanie konfliktów i sprzeczności na terenie szkoły w porozumieniu z wicedyrektorem ds. pedagogicznych, wychowawcami klas i rodzicami.
3.Wydawanie opinii o uczniach w porozumieniu z wychowawcą klasy.
4.Podejmowanie interwencji w sprawach pedagogiczno – psychologicznych w porozumieniu z wicedyrektorem ds. pedagogicznych.


W Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego został powołany Zespół Wychowawczy w składzie:

1.mgr Alicja Dolata
2.mgr Robert Dutka
3.mgr Patryk Majewski
5.mgr Violetta Kleinke


Przedstawiciele zespołu co roku przygotowują i opracowują pełną dokumentację planu wychowawczego dla wszystkich wychowawców klas. Sprawują kontrolę nad przestrzeganiem regulaminu wystawiania ocen z zachowania. Od lat przeprowadzane są badania wśród młodzieży klas I i II na temat zażywania narkotyków, palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Wnioski ankiet pozwalają nam mieć kontrolę nad używkami XXI wieku. Dzięki tym kwestionariuszom z wynikami zespół opracował formularz oświadczenia dla rodziców. Opiekunowie mogą wyrazić zgodę na przeprowadzenie badań, jeśli zajdzie takie podejrzenie w celu wykrycia narkotyków.

/Na zakup testów na wykrycie narkotyków Rada Rodziców i Dyrekcja szkoły wyraziła zgodę./.


Zespół wychowawczy opracował:


1.Program dla rodziców pod nazwą Pedagogizacja rodziców /do wglądu bezpośrednio u pedagoga/

2.Formularz oświadczenia dla rodziców na przeprowadzenie badań na wykrycie narkotyków wśród młodzieży /pobierz/

3.Folder instytucji wspierających szkołę i rodziców /pobierz/

Szkoła uczestniczy w programach:

1.„Szkoła bez przemocy”.

2.„Bezpieczna szkoła” organizowaną przez Komendę Powiatową Policji w Gnieźnie.

Konsultacje dla rodziców
21.03.2017
Drzwi otwarte
08.04.2017
Rekolekcje
10-12.04.2017
Wiosenna przerwa świąt...
13-18.04.2017
Pisemny egzamin matura...
04.05.2017

Jan III Sobieski miał dwa pogrzeby. Pierwszy odbył się w połowie 1696 roku, gdy ciało monarchy pochowano w kościele Kapucynów. Drugi miał miejsce w lecie 1733, wówczas zwłoki monarchy i trumnę z ciałem królowej Marysieńki pochowano na Wawelu.